Podlahová topná soustava v průmyslových objektech

Zadavatel: PZP KOMPLET a.s., v Dobrém v Orlických horách

GIACOMINI ve stavební praxi - Průmyslové objekty

Univerzálnost systémových prvků GIACOMINI dodávaných na českém trhu firmou GIACOMINI CZECH, s.r.o., se projevuje v tom, že je lze použít pro výstavbu vytápění - případně ochlazování a rozvodů vody v objektech pro bydlení, pro zábavu a sport , ale i pro průmysl. Ačkoliv v oblasti vytápění stropem patřila Česká republika k průkopníkům již před druhou světovou válkou, rozmach podlahového vytápění přišel až po roce 1989. Výrazný podíl na tom mají systémy GIACOMINI. Sílící zájem o výstavbu podlahového vytápění přichází z oblasti průmyslu. Jedním z hlavních důvodů je to, že snad každá průmyslová hala má betonovou podlahu. Podlahové vytápění realizované zabetonovaným plastovým potrubím betonovou vrstvou oživuje a zvyšuje její využití, neboť k úloze plnit funkci podlahy přidává funkci topit, případně ochlazovat. Druhým důvodem je energetická úspornost podlahového vytápění a možnost využít zdroje tepla opírající se o nízkopotencionální přírodní obnovitelné zdroje energie aj.

Rozsáhlá průmyslová podlahová otopná soustava byla uvedena do provozu koncem letošního roku ve výrobním areálu společnosti PZP KOMPLET a.s., v Dobrém v Orlických horách. Tato společnost je velmi dobře známá mezi těmi, kdo se zabývají problematikou tepelných čerpadel. Nárůst výroby si vynutil rozšíření výroby a za tím účelem bylo 2. nadzemní podlaží v jednom z objektů upraveno na výrobní halu. Podlahové vytápění bylo smontováno kompletně ze systému GIACOMINI.

Menší část podlaží zaujímají kanceláře, šatny a hygienické zázemí. Tepelné ztráty určené výpočtem podle ČSN dosáhly 61 kW. Z nich vypočtená roční energie na vytápění Er je 427 GJ, t.j. cca 119 MWh. Jako zdroj tepla slouží tepelné čerpadlo vzduch/voda PZP KOMPLET typu TCLM s výkonem 33,9 kW a doplňkový zdroj tepla je elektrokotel. Bod bivalence je stanoven na -1,5°C. Vypočtená spotřeba elektrické energie pro bivalentní zdroj je 43 MWh. Podlahový systém byl navržen jako teplovodní o tepelném spádu 42/35 °C. Maximální teplota v systému je omezena na 45°C. Takto nízké teploty zaručují dosažení vynikajícího topného faktoru tepelného čerpadla a nízké provozní náklady.

Rozdělovače podlahového vytápění jsou v hale umístěny u vnějších stěn a propojeny potrubím vedeným na konzolách nad okny. Rozdělovače jsou modulové typu GIACOMINI R53. Spojení modulů zajišťuje bajonetový uzávěr, jejich těsnění o-kroužek.
Pro potřeby jednotlivých místností je navržen teplotní spád 42/35°C. Byly použity trubky GIACOMINI R996 PE-X 20x2 mm ze síťovaného polyethylenu s bariérou proti difuzi kyslíku dovnitř potrubí. Jejich položení ve výpočtem určených roztečích usnadnily systémové desky GIACOMINI R982 opatřené montážními výstupky, mezi které se trubka odvíjená z nábalu zašlapává nohou. Dodržení rozteče je dáno pouze volbou správné mezery mezi montážními výstupky, nebylo třeba vzdálenost odměřovat a na desky zakreslovat. Tento fakt zaručuje přesné provedení montáže a montážní firma může dát nejvyšší záruku.

Systémová deska vedle funkce fixování potrubí plní i funkci tepelně-izolační s cílem omezit průnik tepla směrem dolů pod desku.
Po položení plastových trubek podle kladečského plánu, a jejich napojení na systémové rozdělovače a sběrače ve skříňkách, následovala tlaková zkouška (dvojnásobným tlakem než je provozní, minimálně 6 bar). Po jejím ukončení při zachování tlaku následovalo zabetonování. Do betonu pro zvýšení jeho přilnavosti k trubkám a snížení obsahu vzduchu byl stavební firmou přidán plastifikátor GIACOMINI K376. Celková tloušťka betonové desky je 70 mm a pro zvýšení nosnosti byla vyztužena armovací sítí, která svou schopností vést teplo navíc zrovnoměrňuje tepelné toky z jednotlivých trubek do plochy podlahy.

Soustava je rozdělena na více topných okruhů, zvlášť jsou kanceláře, šatny a sanitární prostory. Hala představuje jeden prostor, který je z důvodů zabezpečení teplotní dilatace betonové desky rozdělen na několik úseků od sebe oddělených dilatační spárou vyplněnou dilatační páskou. Páska je položena všude okolo stěn, sloupů a jiných částí stavební konstrukce. Musí umožňovat vodorovný pohyb desky alespoň 5 mm. Maximální velikost jednotlivých ploch nepřesahuje 40 m2 a jejich delší strana 8 m. Potrubí, procházející dilatačními spárami, konstrukcemi a v délce 1,5 m také na přívodech do rozdělovačů, je uloženo v chráničkách.

Vysoká ochrana proti vnitřní korozi otopné soustavy je zajištěna použitím trubek s kyslíkovou bariérou. Ještě vyšší stupeň ochrany poskytuje inhibitor GIACOMINI K375, který se v množství 1 litr přidává na 200 l topné vody.
Pro firmu INSTALATÉRSTVÍ CVEJN, Nové město nad Metují, která podlahovou soustavu instalovala, bylo velmi důležité dodržení režimu uvádění do provozu.

K němu bylo přistoupeno po 28 dnech od dokončení nášlapné vrstvy podlahy. Po vícenásobném proplachu následoval několikadenní teplotní režim podle ČSN EN 1264. Teprve po jeho ukončení přešla soustava do běžného provozu.

Pro podlahové vytápění průmyslových objektů neplatí striktně předpis ČSN EN 1264. V obytných prostorech lze pouze v okrajových zónách širokých 1 metr u vnějších zdí připustit rozdíl teploty podlahy a vzduchu až 15 K. Mimo ně je přístupný rozdíl 9 K. Tato omezení se na průmysl vztahují jen v mnohem menší míře. Oživení betonu. provozní úspory energií, širší možnosti při projektu, systém usnadňující montáž, využití obnovitelných energií, to vše splňuje podlahové vytápění GIACOMINI.  

Zdroj: Topenářství 7/2003

Košík (0) Import objednávky Kontakty Change country
GIACOMINI CZECH, s.r.o.
Erbenova 15
466 02 Jablonec nad Nisou

All Rights Reserved
© 2014 GIACOMINI CZECH, s.r.o.

Telefon: (+420) 483 736 060 - 62
Fax: (+420) 483 736 070
E-mail: info@giacomini.cz
Web: www.giacomini.cz