Zapojení topné soustavy podle Tichelmanna a použití termohydraulického rozdělovače

V případě zapojení prvků otopné soustavy podle Tiechelmana má každé vytápěcí těleso stejnou délku připojovacího okruhu od zdroje tepla. Stejná tlaková ztráta na každém vytápěcím tělese však vzniká jen při stejném tepelném výkonu vytápěcích těles, při stejných průtocích. Výpočet potrubní sítě je v takovém případě mnohem jednodušší.

Tichelmannovo zapojení umožňuje připojení více kotlů na jedno potrubí, napojení potrubních hadů velkoplošného (podlahového či stropního) aj.

Dvoutrubková topná soustava

Tiechelmannovo zapojení topných těles

Dvoutrubková topná soustava

Dvoutrubkový systém zapojení

Problémy Tichelmannova zapojení

Pokud je tlaková ztráta mezi dvěma odbočkami větší než tlaková ztráta vytápěcího tělesa, je možná cirkulace vytápěcími tělesy v opačném směru.

Pokud bude tlakový spád mezi body A a B příliš velký bude vytápěcí těleso napájené z vratného potrubí.

Tiechelmannovo zapojení topných těles

Použití termohydraulického rozdělovače

Pro oddělení primárního (kotlového) okruhu a sekundárního (spotřebitelského) okruhu je vhodné využít termohydraulický rozdělovač. Ten zajistí beztlakový obtok. Tedy propojení obou okruhů aniž by se tyto okruhy vzájemně ovlivňovaly.

Výhody termohydraulického rozdělovače jsou:

 • regulační systémy okruhů se vzájemně neovlivňují
 • regulační armatury na obou stranách pracují optimálně
 • žádné hydraulické ovlivňování mezi kotlem a vytápěcím okruhem
 • výroba a rozvod tepla jsou zatěžovány jen přiřazenými průtoky vody
 • bezproblémové dimenzování čerpadla a regulačních armatur kotlového okruhu

Zabudování termohydraulického rozdělovače s sebou nese předpoklad správného vyvážení průtoků vody v primárním a sekundárním okruhu.

Termohydraulický rozdělovač - schéma zapojení

Jmenovitý průtok vody v primárním okruhu qp se má rovnat jmenovitému průtoku vody v sekundárním okruhu qs.

Termohydraulický rozdělovač - výpočet

 • qp = jmenovitý průtok vody primárního okruhu [kg/s]
 • qs = jmenovitý průtok vody sekundárního okruhu [kg/s]
 • Qp = tepelný výkon výroby tepla (primární) [kW]
 • Qs = tepelný výkon odevzdávání tepla (sekundární) [kW]
 • t1 = teplota přívodní vody zdroje tepla [°C]
 • t2 = teplota vratné vody zdroje tepla [°C]
 • t3 = teplota přívodní vody spotřebiče tepla [°C]
 • t4 = teplota vratné vody spotřebiče tepla [°C]
 • c = specifická tepelná kapacita [kJ.kg-1.K-1]

Špatné nebo žádné vyvážení vede k nevhodnému vlivu na provoz vytápěcího systému.

Termohydraulický rozdělovač - schéma zapojení

Pokud je průtok vody v sekundárním okruhu je větší než průtok vody v primárním okruhu, dojde k promíchávání méně teplé vody z vratného potrubí.

Systém bude způsobovat problémy při plné zátěži. Vyrobené teplo nebude možné přenést na tepelný spotřebič.

Termohydraulický rozdělovač - schéma zapojení

Pokud je průtok vody v primárním okruhu větší než sekundárním okruhu, dojde k přimíchávání teplé vody z přívodního potrubí zdroje tepla do vrátného potrubí zdroje tepla.

Důsledek je zvýšení teploty vratné vody (u tepelných čerpadel nepřípustné).

Dimenzování termohydraulického rozdělovače

Mezi přívodním a vratným potrubím by měla vzniknout zanedbatelná tlaková ztráta. Rychlost proudění nesmí přesáhnout 0,15 m/s. Z této rychlosti a jmenovitého průtoku vody primárního okruhu (qp) lze vypočítat průměr termohydraulického rozdělovače.

Aby plnil termohydraulický rozdělovač správně svou funkci, musí být ve svislé poloze.

Termohydraulický rozdělovač - schéma zapojení

Oddělení různých vytápěcích okruhů vyrovnávacím zásobníkem

Vyrovnávací zásobník (akumulační nádrž) slouží k přechodnému uchování nepotřebné energie. Přednostně se používá u kotlů na tuhé palivo, u tepelných čerpadel a solárních zařízení.

Zásobník zároveň plní funkci termohydraulického rozdělovače. Nakaždý kW tepelného výkonu zdroje tepla by mělo připadnout minimálně 40 litrů obsahu zásobníku.

Dimenzování vyrovnávacího zásobníku pro kotel na tuhé palivo:

 Výpočet akumulační nádrže

 • VSp = obsah vyrovnávacího zásobníku
 • TB = čas hoření při jmenovitém tepelném výkonu kotle [h]
 • QN = jmenovitý tepelný výkon kotle [kW]
 • QH = projektovaný tepelný příkon objektu [kW]
 • Qmin = nejmenší (minimální) tepelný výkon kotle [kW]
Košík (0) Import objednávky Kontakty Change country
GIACOMINI CZECH, s.r.o.
Erbenova 15
466 02 Jablonec nad Nisou

All Rights Reserved
© 2014 GIACOMINI CZECH, s.r.o.

Telefon: (+420) 483 736 060 - 62
Fax: (+420) 483 736 070
E-mail: info@giacomini.cz
Web: www.giacomini.cz